1. Organisatie/Werkwijze

Alle coachtrajecten worden onder regie van De sleutel ben jezelf Coaching uitgevoerd.

2. Geheimhouding

De sleutel ben jezelf Coaching garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om coaching te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.

3. Kwaliteit

De sleutel ben jezelf Coaching staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coachtrajecten door het gebruik van gekwalificeerde medewerkers voor de uit te voeren werkzaamheden. De sleutel ben jezelf Coaching houdt zich het recht voor de coaching te annuleren of te verzetten in geval van overmacht: een tekortkoming die De sleutel ben jezelf Coaching niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan de schuld van de praktijk, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van het bureau komt.

4. Uitvoering

De sleutel ben jezelf Coaching start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door opdrachtgever is geaccepteerd door een schriftelijk akkoord van de offerte.

De coach data worden in overleg met opdrachtgever, kandidaat en coach vastgesteld. De coaching dient binnen 12 maanden afgerond te zijn. Overschrijding van deze termijn is alleen mogelijk in overleg.

De sleutel ben jezelf Coaching draagt zorg voor een locatie. Indien dit de locatie van de opdrachtgever is, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de afgesproken faciliteiten.

Indien coachee zonder vooraf afgestemde reden niet komt opdagen bij een coaching sessie wordt deze verondersteld te zijn uitgevoerd en volledig in rekening gebracht. Wanneer de aanvangstijd niet gehaald wordt door de coachee zal de resterende tijd gebruikt worden voor het traject. Het gemiste deel wordt verondersteld te zijn gebruikt en volledig in rekening gebracht.

5. Prijzen

Standaard zijn in de prijs de kosten van het studiemateriaal, locatiekosten, honorarium coach, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Eventuele reis- en verblijfskosten worden achteraf op declaratiebasis toegevoegd en vooraf kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. Indien hiervan wordt afgeweken, vermeldt De sleutel ben jezelf Coaching dat in de offerte.

De offerte is vanaf offertedatum 30 dagen geldig en kan alleen verlengd worden in schriftelijk bevestigd door De sleutel ben jezelf coaching.

Prijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd middels de Consumenten Prijs Index.

6. Facturering en betaling

De sleutel ben jezelf Coaching factureert opdrachtgever zijnde een particulier of zzp’er vooraf 50% van het coachtraject en 50% na afloop van het coachtraject met eventuele aanvullende kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Opdrachtgever zijnde een bedrijf of organisatie wordt vooraf voor 100% gefactureerd.

De sleutel ben jezelf Coaching hanteert een betalingstermijn van 30 dagen vanaf factuurdatum.

Indien de betalingstermijn overschreden wordt, ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke aanmaning met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen te voldoen vanaf de schriftelijke aanmaningsdatum. Indien de opdrachtgever daar geen gehoor aan geeft, ontvangt de opdrachtgever de tweede schriftelijke aanmaning waarin het factuurbedrag verhoogd wordt vanaf factuurdatum met de wettelijke rente voor handelstransacties met een betalingstermijn van vijf werkdagen vanaf de tweede schriftelijke aanmaningsdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, geeft De sleutel ben jezelf Coaching de vordering uit handen aan een incassobureau. De kosten daarvan zijn voor de opdrachtgever.

7. Annulering

Opdrachtgever heeft het recht 14 dagen na schriftelijk akkoord van de offerte voor een coachtraject kosteloos te annuleren. In geval van annulering na 14 dagen na schriftelijk akkoord van de offerte is Opdrachtgever aan De sleutel ben jezelf Coaching een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht. Elk coachtraject is exclusief en niet overdraagbaar. In geval van overmacht bij de opdrachtgever kan in overleg hiervan worden afgeweken:

  • Bij annulering tot 2 weken voor de geplande start van het traject: 50% van de offerteprijs.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van het traject: 100% van de offerteprijs.

In geval er sprake is van een offerte voor een coachsessie niet zijnde onderdeel van een coachtraject heeft opdrachtgever het recht 48 uur voor de geplande start kosteloos te annuleren. In geval van annulering binnen 48 uur voor de geplande start is Opdrachtgever aan De sleutel ben jezelf Coaching een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht. In geval van overmacht bij de opdrachtgever kan in overleg hiervan worden afgeweken:

  • Bij annulering tot 24 uur voor de geplande start van de sessie: 50% van de coachsessie kosten.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande start van de sessie: 100% van de coachsessie kosten.

8. Klachten

De sleutel ben jezelf Coaching onderschrijft de LVSC-gedragscode. In geval van klachten met betrekking tot het coachtraject, waarbij de coach zich niet aan de bepalingen van de gedragscode houdt, kan opdrachtgever een klacht indienen bij het college voor Tuchtzaken zoals beschreven onder artikel 6 van de LVSC-gedragscode.

9. Intellectuele eigendom

Studiemateriaal die door De sleutel ben jezelf Coaching worden gebruikt zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm openbaar worden gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De sleutel ben jezelf Coaching.

10. Aansprakelijkheid

De sleutel ben jezelf Coaching is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de coaching, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.