De sleutel ben jezelf Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De sleutel ben jezelf Coaching
Website: desleutelbenjezelf.nl
Adres: Beethovenlaan 3, 3706BL Zeist
Telefoonnummer: 06 2092 3163
E-mailadres: joyce@desleutelbenjezelf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De sleutel ben jezelf Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, dan is er toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om van onze website en/of dienst gebruik te maken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De sleutel ben jezelf Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het verzenden van nieuwsbrieven
  • Ten behoeve van onze administratie
  • Om bezoekersgedrag van te analyseren om onze website verder te verbeteren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De sleutel ben jezelf Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar vanwege de wettelijke verplichting voor onze administratie (inclusief facturen met adresgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

De sleutel ben jezelf Coaching verkoopt uw persoonsgegevens niet en verstrekt ze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

reCAPTCHA

De sleutel ben jezelf Coaching gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.

Meer informatie over Google’s privacybeleid vindt u op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Nieuwsbrieven

De sleutel ben jezelf Coaching verzend maximaal twee keer per jaar een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment per e-mail afmelden via joyce@desleutelbenjezelf.nl.

Cookies

De sleutel ben jezelf Coaching kan via de website gebruik maken van analytische cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser kunnen worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. We kunnen hiermee het bezoekersgedrag analyseren en onze website verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De sleutel ben jezelf Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joyce@desleutelbenjezelf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De sleutel ben jezelf Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De sleutel ben jezelf Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via joyce@desleutelbenjezelf.nl.